Dr. Csapó János tudományos életrajza

 

Dr. Csapó János 1950. július 9-én született Szennán egy somogyi kisközségben. Általános és középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte, egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán 1974-ben Az adrenokortikotrop hormon szintézise szilárd fázisú peptidszintézissel című, a TTK különdíját elnyert diplomamunkával zárta. 1974. óta dolgozik a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, majd annak jogutóda a PANNON Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karának Központi Laboratóriumában ill. Kémiai-Biokémiai Osztályán, ahol 1978. óta a Takarmánykémiai Laboratórium vezetője, 1992. augusztusától egyetemi docens, 1996. augusztusától egyetemi tanár, 1997. január 1-től 2000 január 1-ig a Kar tudományos dékánhelyettese, 1997-től az Acta Agraria Kaposváriensis alapító főszerkesztője, 1996-1998-ban a Központi Laboratórium vezetője, majd a Kémiai Intézet megbízott igazgatója. 1997. március 1-től Széchenyi professzori ösztöndíjas. 1998. augusztus 1-től (majd a második ciklusban 2003 augusztus 1-től) a Kémiai Intézet igazgatója és a Biokémiai és Élelmiszerkémiai tanszék vezetője. 2006 január 1-től az újjászervezett Kémiai-Biokémiai tanszék vezetője és az Analitikai Laboratórium önelszámoló egység igazgatója.

 

1975-79. között megszerezte második diplomáját a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Általános Állattenyésztési Karán, majd 1980-ban megvédte A kolosztrum és a tej aminosav és fehérjefrakcióinak vizsgálata eltérő genotípusú szarvasmarha populációkban c. doktori értekezését a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Doktori oklevelének minősítése summa cum laude. 1982-ben egy évig levelező aspiráns volt, majd A kolosztrum és a tej összetétele eltérő genotípusú szarvasmarháknál c. kandidátusi értekezését megvédve 1984. okt. 18-án az MTA TMB a mezőgazdaságtudomány kandidátusává nyilvánította. 1985-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem által szervezett egy éves tanfolyamot elvégezve pedagógiai alapképzettséget szerzett. 1995. jun. 23-án megvédte Kérődző háziállataink kolosztrum és tej összetétele és néhány összetevő analitikája c. akadémiai doktori értekezését. 1995. november 17-én az MTA Doktori Tanácsa a mezőgazdasági tudomány doktorává nyilvánította. 1995. október 26-án sikeresen habilitált a PANNON Agrártudományi Egyetemen élelmiszerkémia-biokémia tárgykörökből, majd 1996-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a Kar Kémiai-Biokémiai tanszékére. 2002-től négy kémiai jellegű alapozó tárgy óraadó oktatója a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Campusán, majd 2005 októberétől teljes jogú egyetemi tanár ill. az Élelmiszer-tudományi tanszék alapító tanszékvezetője. 2003-tól meghívásos jogviszonyú egyetemi tanár a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Élelmiszer-tudományi Intézetében.

 

1985-től résztvesz az egyetemen folyó oktató munkában is. Felelős oktatója a Biokémia, az Élelmiszer és takarmánykémia valamint a Mezőgazdasági kémia tárgyaknak. Fakultatív tárgyai az Élelmiszer és takarmányfehérjék minősítése, az Élelmiszer- és takarmányanalitika és a Tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban. Kémia gyakorlatot tart elsőéves, élelmiszer kémia gyakorlatot harmad és ötödéves hallgatóknak. Esetenként felkérik néhány kutatási területéhez kapcsolódó témában élettani, tejgazdaságtani és archeológiai előadás megtartására egyetemi hallgatók számára. A PhD képzés keretében az Állati termék előállítás élettana és biokémiája tantárgyban “A tejképzés biokémiája és élettana” és “A kolosztrum és a tej összetétele, és az azt befolyásoló tényezők” című előadásokat tartja. Külföldi aspiránsoknak az “Amino acids in animal nutrition” tárgy keretében tart 16 óra előadást. A mai napig írt öt tankönyvet, 22 könyvrészletet és könyvfejezetet, 21 elméleti és gyakorlati egyetemi/főiskolai jegyzetet (egyet angolul), melyekből az Magyarország és Erdély több egyetemén és főiskoláján tanulnak a hallgatók.

 

1982-ben a MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának első díját, 1985-ben pedig - feleségével - a MTA Kémiai Osztályának Erdey László díját kapta analitikai-kémiai kutatásokért. Az általa vezetett kutatócsoportból kollégái négyszer nyerték el a MTA PAB kiemelt első ill. első díját. Az általa kidolgozott takarmány- és élelmiszeranalitikai módszerek többsége bekerült a Mezőgazdasági Minősítő Intézet által szerkesztett Takarmánykódex analitikai részébe. Ezeket a módszereket hazánk több analitikai laboratóriumában rutinszerűen alkalmazzák. 1985-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumtól a kiváló munkáért kitüntetést kapta meg. 1995-ben, 1997-ben és 2006-ban a Kaposvári Gazdászok, a Kar hallgatói, Agyagkatedra díjban részesítették; 1996-ban pedig az Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést kapta. 1985. óta titkára, 1995-től 2000-ig elnöke a Somogyi Tudósklubnak. Tagja volt a Somogy Megyei Önkormányzat, és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális és Tudományos Bizottságának. 1992-óta elnöke a Tudományos Életért Közalapítványnak, 2000-től pedig a Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítványnak. Munkájáért Somogy Megye Önkormányzata 1992-ben Alkotói Díjban részesítette. 1997-ben a Tudományos Életért közalapítvány aranygyűrűjét nyerte el, 2001-ben pedig a Pécsi Akadémiai Bizottság tudományszervezési díját kapta. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2005-ben nemzetközi színvonalú oktatói-kutatói tevékenységéért a Szent-Györgyi Albert díjat, 2006-ban pedig a Charles Simonyi kutatói ösztöndíjat.

 

2006-ig 87 tudományos közleménye jelent meg idegen nyelven, 162 előadást tartott nemzetközi konferenciákon. Hazai tudományos közleményeinek száma 97 és 192 előadást tartott hazai konferenciákon. Fentieken kívül irt 45 ismeretterjesztő közleményt is, és szerkesztett 41 tanulmánykötetet. Összes publikációinak száma 673, közleményeinek kumulatív impakt faktora 48,751. Közleményeire összesen 423 esetben hivatkoztak (169 külföldi, 254 hazai). Tagja az MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Szakbizottságának, a PAB Kémiai Szakbizottságának, jelenleg elnöke a Szervetlen Kémiai és Analitikai valamint az Élelmiszer-tudományi Munkabizottságnak, tagja még a VEAB Iparrégészetei és Archeometriai Munkabizottságának és több tudományos és szakmai testületnek. Tanulmányúton járt Lengyelországban, Csehszlovákiában, Angliában, Dániában, Hollandiában, Izlandban, Svédországban és Írországban. Szoros munkakapcsolatban van az izlandi Marine Research Institut-tal, a göteborgi Chalmers University Analytical and Marine Chemistry és Marine Geology Tanszékével, valamint a Corki Egyetem Food Chemistry Tanszékével. Az utóbbi időben kutatásait kiterjesztette a szarvasmarhán kívül a kecske, a juh, a szarvas, az őz, a dámvad, a ló, a sertés valamint a nyúl kolosztruma és teje összetételének vizsgálatára a gazdaságos utódnevelés ill. tejtermék előállítás érdekeit szem előtt tartva. Analitikai-kémiai módszerfejlesztő munkái közül kiemelkednek az aminosav enantiomerek szétválasztására és meghatározására kidolgozott módszerei. Hazánkban egyedül foglalkozik az aminosav racemizáción alapuló ember és állatcsontok korának meghatározásával és gyapjúszőnyegek korának becslésével. Az utóbbi időben takarmányok és élelmiszerek D-aminosav tartalmát, ezen belül a D-triptofán tartalmat, vizsgálja, ill. kutatásait kiterjesztette a konjugált linolsavak irányában is.

 

Kaposvár, 2006-05-05


 

Dr. Csapó János tudományos önéletrajza

 

Név:                                                 Dr. Csapó János

Születési dátum és hely:              1950. július 9. Szenna

Állampolgárság:                             magyar

Beosztás és foglalkozás:             okleveles vegyész, egyetemi tanár

Állandó lakhely:                              7400 Kaposvár, Bem u. 22.

Hivatali cím:                                    Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kémiai Intézet

                                                         H-7401 Kaposvár, Guba S. u. 40. Pf. 16.

Családi állapot:                              Nős (két gyerek)

Nyelvtudás:                                    angol középfokon, orosz alapfokon, minimális német, latin és svéd.

Képzés:                1997           Széchenyi Professzori Ösztöndíj

                                      1995           a Magyar Tudományos Akadémia doktora

                                      1995           habilitáció a PANNON Agrártudományi Egyetemen

                                      1984           a mezőgazdaságtudomány kandidátusa

                                      1980           egyetemi doktor (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)

                                      1979           állattenyésztési üzemmérnök (Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)

                                      1974           okleveles vegyész (József Attila Tudományegyetem, Szeged)

                                      1968           érettségi (Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár)

Szakmai tevékenység:

2006-től      tanszékvezető a KE ÁTK Kémiai-Biokémiai tanszékén

2005-től      tanszékvezető a Sapientia EMTE Élelmiszer-tudományi tanszékén

2004-től      a Debreceni Egyetem meghívásos jogviszonyú egyetemi tanára

2002-től      Óraadó a Sapientia EMTE-n

1998-tól      a Kémiai Intézet igazgatója, a Biokémiai és Élelmiszerkémiai

                   tanszék vezetője, 2002-től a Kémiai tanszék mb. vezetője

1997           a Kémiai Intézet mb. igazgatója

                                      1997-2000  tudományos dékánhelyettes

                                      1996           egyetemi tanár

                                      1992           egyetemi docens

                                      1985           tudományos főmunkatárs

                                      1980           tudományos munkatárs

                                      1978-1992  a Takarmány Kémiai szaklaboratórium vezetője

                                      1974           tudományos segédmunkatárs

Külföldi szakmai utak:

                             1984      Winchester Agricultural College, Anglia, 10 nap

                             1985      Lengyel Tudományos Akadémia Tejkísérleti Kutatóállomása, Varsó, 10 nap

                             1986      Prágai Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap

                             1987      Dánia, American Field Service, 3 hét

                             1989      Hollandia, Dordrechti Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap

                             1992      Marine Research Institute, Izland, 2 hét

1992-1996   Chalmers University of Technology, University of Göteborg,

1992-1997   Svédország, 4 hónap, két hét, 10 nap, 2 hónap

                             1995      Cork University, Írország, 10 nap.

              1996      Hollandia, Wageningen, Netherlands Organization for Applied Science Research (két hét).

              1996-97 University of Göteborg, Svédország, 9 hónap

              1996-98 Cork University, Department of Food Chemistry, Írország, 1 hónap

                            University of Göteborg, Svédország, 2 hónap

1998            Newcastle University, Fossil Fluels Department, Anglia, 1 hónap

1999            University of Athens, Department of Food Technology, 2 hét


 

Publikációk:

          Tudományos közlemények:

                     Idegen nyelven: 87, magyarul: 97, ismeretterjesztő közlemények: 45,      

          Előadások:

                     Nemzetközi konferenciákon: 162, hazai konferenciákon: 192.

Szakkönyv-, kódex részlet, egyetemi jegyzetek, szerkesztett tanulmánykötetek. 90.

            Könyv: 5, könyvrészlet, -fejezet 20, egyetemi jegyzet: 21, szerkesztett tanulmánykötet 41.

          Összesen: 673.

Hivatkozások:             423 (169 külföldi, 254 hazai), kumulatív impakt faktor: 48,751.

Tagságok:                                                                                                    

          Magyar Kémikusok Egyesülete

                     Élelmiszeranalitikai Munkabizottság elnökhelyettese

          MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Bizottság

          MTA-PAB Kémiai Szakbizottsága

                     Analitikai-kémiai Munkabizottság és az Élelmiszer-tudományi Munkabizottság elnöke

          Magyar Biokémiai Egyesület

          MTA-VEAB Archeometriai Munkabizottsága

          A COST elnökségének magyar tagja

Külföldi intézményekkel tartott kapcsolat:

          Chalmers University of Technology, University of Göteborg, Department of Analytical

          and Marine Chemistry. Együttműködési témák:

          Aminosav enantiomerek szétválasztása és meghatározása nagyhatékonyságú              folyadékkromatográfiával.

          Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma

          Csontminták korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján

          A masztitiszes tej D-aminosav tartalma

          Marine Research Institute Reykjavik, Iceland. Együttműködési témák:

          D- és L-aminosavak szétválasztása és meghatározása fordított fázisú folyadékkromatográfiával.

          Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján.

          University of Göteborg, Department of Marine Geology. Együttműködési témák:

          Mikrofosszíliák D- és L-aminosav tartalmának meghatározása.

          Cork University, Department of Food Chemistry. Együttműködési témák:

          A kanca- és gímszarvas tej kazein frakciói genetikai variánsainak vizsgálata.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyete, Csíkszeredai Campus, Együttműködési témák: Konjugált linolsavak, D-aminosavak, helyi élelmiszerek, pro- és prebiotikumok kutatása.

          University of Athens, Department of Food Technology. Együttműködési témák:

          Bioaktív vegyületek (exopoliszacharidok, konjugált linolsav) kutatása.

 

Jelenleg művelt kutatási témái:

Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja és elbomlása,

valamint a zsírsavak mennyiségének és minőségének alapján.

Takarmányok és élelmiszerek D-aminosav tartalmának vizsgálata.

          Az egyén korának meghatározása a fog D-aminosav tartalma alapján.

          A baktériumok által szintetizált fehérje mennyiségének meghatározása.

          Kérődző háziállataink kolosztrum- és tejösszetételének vizsgálata.

          Konjugált linolsavak és D-aminosavak (D-triptofán) kutatása.

 

Kaposvár, 2006-05-05

                                                                                                                   Dr. Csapó János