Szkeptikus Űrlap v1.0
összegzés és korreláció analízis

 

A Szkeptikus Társaság közreműködésével kidolgoztunk egy kérdőívet, amely azt hivatott felmérni, miben és milyen mértékben hisznek a magyarok. A kérdőívet egy amerikai felmérés eredményének tanulmányozása inspirálta. Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, mit mutatna ma egy hasonló felmérés magyarországi viszonylatban. Az amerikai űrlap 17, túlnyomó részben a keresztény vallással kapcsolatos kérdést tartalmazott. Az USA és a magyar felmérés összehasonlíthatósága érdekében igyekeztünk megtartani az eredeti kérdéseket, melyek számát – részben az egyoldalúság elkerülése érdekében a sajátjainkkal 40-re bővítettünk. Míg az eredeti kérdőív csupán igen/nem választást tett lehetővé, az árnyaltabb válaszadási lehetőség érdekében mi az alábbi ötfokozatú skálát alkalmaztuk:

·         1 - biztosan nem igaz

·         2 - valószínűleg nem igaz

·         3 - nem tudom eldönteni

·         4 - valószínűleg igaz

·         5 - biztosan igaz

A felmérő lapot a 2014. március 6. és 15-e között a székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló Szkeptikus honlapjáról (http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus) lehetett elérni, és a FIZINFO-n valamint a Szkeptikus Társaság fórumain hirdettük meg. Más fórumokkal, internetes portálokkal illetve napilappal is próbálkoztunk – sajnos sikertelenül, abban a reményben, hogyha minél több és változatosabb lesz a kitöltők palettája, annál reálisabb lesz a felmérés eredménye.

Mindennek ellenére elég sok érdeklődő kereste fel a honlapunkat. Több, mint 1100 látogatót regisztráltunk, s 669 (anonim) kitöltés érkezett be. A téma élénk érdeklődést és vitát váltott ki a FIZINFO-n, pro és kontra. A felmérés eredményét és gyors összesítését a honlapunkon tettük közzé: http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus/2014/felmeres/SzkeptikusFelmeres_V1_0.htm.          
Honlapunkról letölthető egyrészt a beküldött válaszok tömör összegzése grafikus formában, másrészt saját vizsgálódás céljára excel formátumban elérhetővé tettük a nyers adatokat, vagyis az egyes kérdésekre adott konkrét válaszokat is. A nyers adatokon egyedüli változtatásként a visszajelzés számára biztosított oszlopból kitöröltük azokat a konkrét adatokat, melyekből a kitöltő személyére lehetne következtetni (név, e-mail).

A válaszadók csoportba sorolásához az alábbi kérdések adnak lehetőséget:

·         Korosztálya:

·         Neme:

·         Legmagasabb iskolai végzettsége / fokozata:

·         Beállítottsága:

·         Lakóhelye:

 

Az űrlap kérdései az alábbiak voltak:


 

·         1, Isten létezik

·         2, Isten minden lépésünket figyeli és gondunkat viseli

·         3, A világot és benne valamennyi élőlényt egy intelligens természetfölötti lény előre megtervezte

·         4, A világot és benne valamennyi élőlényt a mindenható Isten teremtette a semmiből, 6 nap alatt

·         5, A Föld nem több, mint 6 ezer éves

·         6, Jézus fogantatása szeplőtelenül történt

·         7, Jézus Isten fia

·         8, Jézus Krisztus feltámadt

·         9, Létezik Mennyország

·         10, Léteznek angyalok

·         11, Létezik Pokol

·         12, Léteznek ördögök

·         13, A lélek tovább él a test halála után

·         14, Léteznek kísértetek

·         15, Léteznek természetfeletti jelenségek

·         16, A csillagok állásából megbízhatóan megjósolható a sorsunk, még ha az asztrológusok néha tévednek is

·         17, Amit a szakértők sem értenek, az természetfölötti, megmagyarázhatatlan

·         18, A tenyérjóslással megállapítható a jövő

·         19, Léteznek boszorkányok

·         20, Létezik reinkarnáció

·         21, Létezik aura

·         22, Lehetséges a gondolatolvasás és a gondolatátvitel

·         23, A gondolat erejével rajtunk kívül álló dolgokat is befolyásolni tudunk

·         24, Mindennek célja van, ami történik

·         25, A halálközeli és testen kívüli élmények a túlvilág létezésének bizonyítékai

·         27, Idegen lények már jártak, vagy most is járnak a Földön

·         28, A politikusok eltitkolják a földönkívüliek látogatásának bizonyítékait

·         28, Léteznek csodák

·         29, Mindennek van természetes magyarázata

·         30, Darwin evolúcióelmélete helyesen magyarázza az élővilág sokféleségét

·         31, Jártak emberek a Holdon

·         32, Három egymás utáni kockadobás eredményeként az 5-1-3 gyakoribb, mint a 2-2-2

·         33, Az élelmiszerekben használt E- számokkal jelölt anyagok károsak az egészségre

·         34, A természetes anyagok hasznosak, a mesterségesek pedig károsak az emberi szervezetre

·         35, A homeopátia gyógynövényeken alapuló, bizonyítottan működő természetes gyógymód

·         36, A legtöbb egészségügyi problémánk hátterében a szervezetünk elsavasodása áll

·         37, Mágneses karkötővel sokat tudunk javítani állóképességünkön és egyensúlyérzékünkön

·         38, A rák ellenszerét már megtalálták, csak a gyógyszer gyártók nem engedik piacra dobni

·         39, A tudomány állításai megdönthetetlen igazságok

·         40, A szkeptikus mindent tagad

Az űrlap 40 kérdése közül egy (a 32.) kivételével nincs értelme a válaszok helyességéről, vagy helytelenségéről beszélni, így a felmérésnek nem volt, és nem is lehetett célja ezeket értelmezni, vagy a kitöltőkről ítélet mondani, csupán a pillanatnyi állapotot felmérni. Ezen kérdésekre adott válasz megítélése szubjektív, amit az olvasó saját szubjektív véleménye tükrében persze megtehet. A 32. kérdés - melyre van egyértelműen helyes válasz - azt hivatott eldönteni, hogy a kitöltő mennyire van birtokában a racionális gondolkodás képességének, vagy mennyire figyelmes.

Oszlopdiagramok formájában elkészítettünk néhány, véleményünk szerint érdeklődésre számot tartó grafikont, melyeket az alábbiakban közlünk.

1.      ábra Isten létezésére adott válaszok megoszlása lakóhely szerint.
Az ábra meglehetősen egyenletes eloszlást mutat

 

2.      ábra Isten létezésére adott válaszok megoszlása korosztály szerint.
 Minél fiatalabb korosztály vizsgálunk, annál több az Isten létezésében hívők száma (a legeslegidősebbek kivételével).

3.      ábra Isten létezésére adott válaszok megoszlása iskolai végzettség szerint.
A hívők száma hozzávetőleg egyenletes eloszlást mutat. Az általános iskola és az MTA doktora kategória erősen alulreprezentált, így a számok nem tekinthetők szignifikáns eredménynek.

4.      ábra Az evolúció elméletét az Isten létezését elutasítók (hátsó sor) domináns módon elfogadják, míg a hívők körében (első sor) elég nagy a változatosság, majdnem ugyanannyian elfogadják, mint ahányan elutasítják.

5.      ábra Az intelligens tervezést elfogadók egy része az evolúciós elméletet sem tartja kizártnak, de az evolúció hívei alapvetően az intelligens tervezést elutasítók közül kerülnek ki.

6.      ábra A válaszadók többsége a jóslás mindkét formáját elutasítja.

7.      ábra A média hamis reklámjainak egyértelműen az alacsonyabb képzettségűek esnek áldozatul.

 

A kockadobásra - természetesen független valószínűségeket és szabályos kockát feltételezve - az 1-es, vagyis a biztosan nem igaz volt a helyes válasz.

8.      ábra A reál beállítottságúak jobb eredményt értek el, ami nem meglepő. Viszont a humán beállítottságúak közül is kevesen adtak rossz választ, ebben a csoportban a bizonytalanok száma nagyobb (3-as sor)

9.      ábra Az életkor szerinti megoszlás viszont arról árulkodik, hogy azok adták a legtöbb helyes választ, akik az 1990-es években jártak iskolába. Az idősebbek teljesítménye csökken, de sajnos a fiatalabb nemzedéké is[1].

10.  ábra A magasabb végzettség egyre magabiztosabb viselkedéssel párosul.

11.  ábra A nagyobb városok jobb teljesítményt mutatnak.

Mivel az eredeti cél az USA és a magyar elképzelések összehasonlítása volt, az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a közös kérdésekre adott igen válaszok százalékos arányát.

Az igaz válaszok százalékos megoszlása az USA (2009. Harris Poll, 2303 db. kérdőív), valamint a magyar Szkeptikus űrlap v.1.0 (663 db. értékelhető válasz) alapján. Az USA felmérésben igennel vagy nemmel lehetett válaszolni. A magyar kérdőív öt fokozatú skálájából az 5-öst és 4-est vettük igaznak az alábbi összehasonlításhoz. A táblázatban százalékos értékek szerepelnek.

#

 

magyar

USA

1

Isten

31

82

2

Csodák

37

76

3

Mennyország

27

75

4

Jézus

27

73

5

Angyalok

27

72

6

A lélek tovább él a halál után

33

71

7

Jézus Krisztus feltámadása

26

70

8

Pokol

22

61

9

Szeplőtelen fogantatás

22

61

10

Ördög

24

60

11

Darwin fejlődési elmélete

75

45

12

Kísértetek

14

42

13

UFO-k (földönkívüli lények itt járnak, vagy jártak)

17

32

14

Csillagjóslás

4

26

15

Boszorkányok

13

23

16

Reinkarnáció

11

20

17

A világot egy természetfölötti lény előre megtervezte

24

40

 

Természetszerűen felmerül a kérdés, hogy a felmérés mennyire reprezentatív a magyar lakosság körében? Biztosan állíthatjuk, hogy nem az, hiszen számos feltétel nem volt teljesíthető.

Már eleve nem volt biztosítható, hogy a kitöltők létszámarányosan képviseljék a lakosságot. (Hogy a 2009. évi Harris Poll mennyire volt reprezentatív, arról nincs tudomásunk, minden esetre a kitöltött kérdőívek száma abszolút értékben nagyobb volt, jóllehet az összlakosság tekintetében mi állunk jobban.)

Mivel internetes adatgyűjtésről volt szó, csak azok válaszolhattak, akiknek volt valamilyen internet elérésük. Maga a felhívás is az interneten történt, s mint korábban említettük, a média nem volt partner, így azok köre is korlátozott volt, akik egyáltalán tudhattak a kérdőív létezéséről. A kitöltés önkéntes volt, így aki tudott is róla, nem biztos, hogy vette hozzá a fáradságot. Mindezeken túlmenően nem tudható, hogy mindenki csak egyszer töltötte-e ki a kérdőívet, s aki kitöltötte, az komolyan vette-e, legjobb tudása szerint válaszolt-e a feltett kérdésekre.


 

Összehasonlításul álljon itt az egyetemisták körében, papír alapon, ellenőrzött körülmények között történt felmérés eredménye is. Az igen válaszok százalékos eloszlása 73 kérdőív alapján:

#

 

egyete-misták

magyar

USA

1

Isten

49,3

31

82

2

Csodák

54,9

37

76

3

Mennyország

37,5

27

75

4

Jézus

46,5

27

73

5

Angyalok

27,8

27

72

6

A lélek tovább él a halál után

63,4

33

71

7

Jézus Krisztus feltámadása

26,0

26

70

8

Pokol

24,7

22

61

9

Szeplőtelen fogantatás

30,0

22

61

10

Ördög

92,3

24

60

11

Darwin fejlődési elmélete

43,1

75

45

12

Kísértetek

48,6

14

42

13

UFO-k (földönkívüli lények itt járnak, vagy jártak)

12,7

17

32

14

Csillagjóslás

67,6

4

26

15

Boszorkányok

38,9

13

23

16

Reinkarnáció

52,8

11

20

17

A világot egy természetfölötti lény előre megtervezte

56,2

24

40

 

A kitöltés komolysága természetesen itt is a válaszadón múlott.

 

A kérdések összeállításában a Szkeptikus Társaság részéről Pintér András (Randi-díjas), az oszlopdiagramok elkészítésében, és a beszámoló sok más vonatkozásában Kiss Attila volt segítségemre.

 

Hudoba György

Székesfehérvár, 2014.

 

[1] Megjegyzés: az eredmény egybevág a számolási készséget illető felmérő dolgozatok egyre romló eredményeivel. Ugyanazon feladatokat adom fel a kezdőknek minden félév elején. Míg 10-15 évvel ezelőtt ha valaki egy esetleg két feladatot elrontott, dorgálás járt érte, addig manapság az egész évfolyam gyakorlatilag egyetlen feladatot sem tud megoldani, de még csak arról sincs fogalma, hogyan induljon el. Célszerű lenne ez ügyben egy alaposabb, oknyomozó vizsgálatot is elvégezni.